Polityka Prywatności

[Postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników www.upanien.pl, Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bożej Śnieżne przy ul. Rycerskiej 3; 97-300 Piotrków Trybunalski (dalej zwane: Rektorat) przedstawia najważniejsze informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników strony („Użytkownicy”).

Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników strony. Rektorat zapewnia, że wszelkie działania podejmowane w ramach strony są zgodne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, a także Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018.

Rektorat zaleca i zachęca, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez stronę.

§1

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Rektorat.
Rektorat przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a także na podstawie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018.

§2

1. Rektorat przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:

W celu realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn(wpłat online) – w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
W celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
W celu obsługi reklamacji na działanie strony;
W celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników;
W celu przyjmowania intencji modlitewnych Użytkowników;
W celu publikacji ogłoszeń parafialnych;
W celu komunikacji z Użytkownikami
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

2. Rektorat przetwarza też dane osobowe Użytkowników również w celach:

Archiwalnych;
Dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
Rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Rektoratu polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

§3

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4

Na stronie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkowników oraz zapewnienia dostępu do jej funkcjonalności.

§5

Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności strony, tj. dokonuje darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny.
W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6

Strona nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, może jednak udostępniać je KIP, plac Andersa 3, 17 piętro 61-894, Poznań NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości w celu zapewnienia obsługi procesu przekazywania darowizny.
Rektorat jest obowiązany również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Udostępniając dane Użytkowników Rektorat dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7

Rektorat przetwarza następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko;
Adres e-mail;
Miejscowość;
Numer telefonu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania darowizny.

§8

Użytkownik ma prawo do:
Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
Żądania usunięcia danych;
Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Żądania przeniesienia danych osobowych;
Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@upanien.pl

§9

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług. W przypadku danych osobowych zawartych w ogłoszeniach dane osobowe przechowywane są na stronie internetowej przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Rektorat przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Rektorat zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10

Rektorat podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Rektorat stosuje dostępne jemu najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Rektorat, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych – Kościelny Inspektor Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa e-mail: kiod@episkopat.pl
Z Rektoratem Użytkownik może się skontaktować drogą telefoniczną drogą mailową poprzez adres e-mail: biuro@upanien.pl.
Rektorat nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.